ماشین کوچک الکتریکی

ماشین کوچک الکتریکی

K2 - به نظر می رسد یک مینی خودرو بیش از یک سوم چرخه محصور شده باشد، در حقیقت این ویژگی های خودرو در استفاده از آن است

جزئیات محصول

پیکربندی کامپکت در سطح ماشین

image

فضای راننده بزرگ، اتاق پا به اندازه کافی

image

کیلومتر شمار اتومبیل، دستورالعمل های روشن

image

تایرهای جاده ای، دیسک های جلو و عقب برای ثبات و ایمنی بهتر

image

image

پرس و جو